|

Children's Fiction | UGimba Nesondo

Crèches, Schools and Organisations:
Bulk discounts are available at a minimum order of 10 books. Please refer to our catalogue to select the books that you wish to order. Send your order to sales@njabulopublishers.co.za.

UGimba Nesondo

ISBN: 9780980258479

R100.00

UGimba Nesondo 100.0000 1 7

UGimba wayengakafiki ndawo ngenkathi esezwa umsindo, "Qhushu!" kuqhuma elinye lamasondo akhe. "Maye babo! Ngiqhunyelwa yisondo!" washo ezikhalela. Ginxi, ginxi, gadlaaa, ginxi, ginxi, gadlaaa! Kusho isondo elifile. UGimba wama eceleni kwendlela. "Oooo!" esho ebubula, "Usuku lwami lonakele!" Ingabe waphunyuka kanjani uGimba kulenkinga?

Tags

Isizulu