|

Children's Fiction | Gimba taxi ya meharo

Crèches, Schools and Organisations:
Bulk discounts are available at a minimum order of 10 books. Please refer to our catalogue to select the books that you wish to order. Send your order to sales@njabulopublishers.co.za.

Gimba taxi ya meharo

ISBN: 9780994703903

R100.00

Gimba taxi ya meharo 100.0000 1 3

Ho sa le jwalo Dwinky, taxi e ntjiha e nyenanye, ya tla le yona, mme ya emisa haufi le le Gimba. O ne a sa tlala. "A ko re ke nke ba bang ba batho bao," a kopa. "Tjhe! Ke ba ka bohle!" Gimba a hoa taxi e meharo. A tutubala, a sututsa, a hema, a impompa ho fihlela a eba moholo haholo. Batho bohle ba ne ba kgona ho itshunya.

Tags

Sesotho