|

Children's Fiction | Gimba Nelisondvo

Crèches, Schools and Organisations:
Bulk discounts are available at a minimum order of 10 books. Please refer to our catalogue to select the books that you wish to order. Send your order to sales@njabulopublishers.co.za.

Gimba Nelisondvo

ISBN: 9781990911026

R100.00

Gimba Nelisondvo 100.0000 1 11

Gimba bekangakefiki ndzawo ngalesikhatsi eva kutsi, Qhushu! "Maye babe! Ngichunyelwa lisondvo" washo atikhalela. Gimba wema eceleni kwendlela. "Ooooo!" usho uyatitila. "Lusuku lwami lonakele." 

Tags

Isiswati